mapa strony   |   kontakt   |

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik innowacyjnych EMAG zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Łukasiewicz- EMAG (bip.emag.lukasiewicz.gov.pl).

• Data publikacji strony internetowej: 2009-04-30
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.


Treść niedostępna

Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast ze względów estetycznych (slajdery). Dokumenty w formacie PDF i DOC opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dokumenty są systematycznie uzupełniane o wersje w dostępnym formacie PDF i DOC albo o wersje tekstowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Data sporządzenia deklaracji: 2022-08-12
• Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Punktem kontaktowym jest Sekretariat Łukasiewicz-EMAG, emag@emag.lukasiewicz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2007600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - link. 


Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Leopolda 31. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. 

Dojazd:
Do siedziby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek autobusowy.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem hal laboratoryjnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
• w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
• na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 27.03.2024
Dokument oglądany razy: 129
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 28.03.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl